Betingelser

Nilaus-plast almindelige salgs- og leveringsbetingelser

§ 1. Salgs- og leveringsbetingelser
Stk. 1. Salgs- og leveringsbetingelserne omfatter alle leverancer og ordre, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
Stk. 2. Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, købsbetingelser, m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår medmindre Nilaus-plast skriftligt har accepteret dette.

§ 2. Tilbud
Stk. 1. Aftale mellem køber og Nilaus-plast anses først for indgået, når Nilaus-plast har fremsendt ordrebekræftelse. Nilaus-plast tager forbehold for mellemsalg. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal forelægges skriftligt, og være Nilaus-plast i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.
Stk. 2. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Nilaus-plast skriftlige godkendelse.
Stk. 3. De af Nilaus-plast opgivne mål og andre tekniske data i overslag, katalogmateriale, tegninger eller beskrivelser er af vejledende karakter, og Nilaus-plast påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Nilaus-plast forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.

§ 3. Priser
Stk. 1. Alle priser er dagspriser, ab lager, excl. afgifter, og Nilaus-plast forbeholder sig ret til at foretage reguleringer ved levering, hvis der skulle indtræffe ændringer i omkostningerne på grund af told, afgifter, fragt, forsikringer og andre forhold, over hvilke Nilaus-plast ikke har kontrol.
Stk. 2. Nilaus-plast forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister.

§ 4. Fremstilling på bestilling
Stk. 1. Forme og værktøjer, som helt eller delvist er fremstillet for en kundes regning, vil kun blive anvendt til fremstilling af artikler til vedkommende kunde og vil blive vedligeholdt uden udgift for kunden. Sådanne forme og værktøjer tilhører Nilaus-plast og vil ikke blive udleveret til eller forevist kunden.
Stk. 2. Såfremt Nilaus-plast i en periode på mindst 3 år ikke har modtaget bestillinger af rimelig omfang, bortfalder pligten til opbevaring og vedligeholdelse af forme og værktøjer.
Stk. 3. Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende Nilaus-plast produkter og fremstilling heraf som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver Nilaus-plast ejendom.

§ 5. Montage
Montage er ikke inkluderet i tilbuddet, medmindre det er udtrykkeligt anført.

§ 6. Forsinkelse
Stk. 1. Nilaus-plast er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage, regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat Nilaus-plast inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser før efter udløbet at den forlængede leveringstid. Forsinkelsen giver ikke køber ret til at tilbageholde betalingen.
Stk. 2. Overskrider Nilaus-plast den forlængede leveringstid, er køber berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor leveringen skulle have fundet sted. Konventionalboden udgør 0,5% af den del af den aftalte købesum , som dækker den leverance, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 5% af den aftalte købesum for den forsinkede leverance. Køber fortaber sin ret konventionalbod, såfremt krav ikke er kommet frem til Nilaus-plast senest 6 måneder efter at leveringen skulle have fundet sted.
Stk. 3. Alternativt er køber ved overskridelse af den forlængede leveringstid berettiget til at hæve aftale og kræve erstatning, der maksimalt kan udgøre 5% af den aftalte købesum for den forsinkede leverance. Køber kan kun kræve erstatning for sit direkte tab, og der kan således ikke kræves erstatning for følgeskader o.l.

§ 7. Mangler
Stk. 1. Reklamationer over mangler ved de leverede varer må fremsættes senest 8 dage efter overgivelse af varer til k&os