Nilaus-plast almindelige salgs- og leveringsbetingelser

§ 1. Salgs- og leveringsbetingelser
Stk. 1. Salgs- og leveringsbetingelserne omfatter alle leverancer og ordre, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
Stk. 2. Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, købsbetingelser, m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår medmindre Nilaus-plast skriftligt har accepteret dette.

§ 2. Tilbud
Stk. 1. Aftale mellem køber og Nilaus-plast anses først for indgået, når Nilaus-plast har fremsendt ordrebekræftelse. Nilaus-plast tager forbehold for mellemsalg. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal forelægges skriftligt, og være Nilaus-plast i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.
Stk. 2. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Nilaus-plast skriftlige godkendelse.
Stk. 3. De af Nilaus-plast opgivne mål og andre tekniske data i overslag, katalogmateriale, tegninger eller beskrivelser er af vejledende karakter, og Nilaus-plast påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Nilaus-plast forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.

§ 3. Priser
Stk. 1. Alle priser er dagspriser, ab lager, excl. afgifter, og Nilaus-plast forbeholder sig ret til at foretage reguleringer ved levering, hvis der skulle indtræffe ændringer i omkostningerne på grund af told, afgifter, fragt, forsikringer og andre forhold, over hvilke Nilaus-plast ikke har kontrol.
Stk. 2. Nilaus-plast forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister.

§ 4. Fremstilling på bestilling
Stk. 1. Forme og værktøjer, som helt eller delvist er fremstillet for en kundes regning, vil kun blive anvendt til fremstilling af artikler til vedkommende kunde og vil blive vedligeholdt uden udgift for kunden. Sådanne forme og værktøjer tilhører Nilaus-plast og vil ikke blive udleveret til eller forevist kunden.
Stk. 2. Såfremt Nilaus-plast i en periode på mindst 3 år ikke har modtaget bestillinger af rimelig omfang, bortfalder pligten til opbevaring og vedligeholdelse af forme og værktøjer.
Stk. 3. Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende Nilaus-plast produkter og fremstilling heraf som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver Nilaus-plast ejendom.

§ 5. Montage
Montage er ikke inkluderet i tilbuddet, medmindre det er udtrykkeligt anført.

§ 6. Forsinkelse
Stk. 1. Nilaus-plast er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage, regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat Nilaus-plast inden dette tidspunkt  giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser før efter udløbet at den forlængede leveringstid. Forsinkelsen giver ikke køber ret til at tilbageholde betalingen.
Stk. 2. Overskrider Nilaus-plast den forlængede leveringstid, er køber berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor leveringen skulle have fundet sted. Konventionalboden udgør 0,5%  af den del af den aftalte købesum , som dækker den leverance, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 5% af den aftalte købesum for den forsinkede leverance. Køber fortaber sin ret konventionalbod, såfremt krav ikke er kommet frem til Nilaus-plast senest 6 måneder efter at leveringen skulle have fundet sted.
Stk. 3. Alternativt er køber ved overskridelse af den forlængede leveringstid berettiget til at hæve aftale og kræve erstatning, der maksimalt kan udgøre 5% af den aftalte købesum for den forsinkede leverance. Køber kan kun kræve erstatning for sit direkte tab, og der kan således ikke kræves erstatning for følgeskader o.l.

§ 7. Mangler
Stk. 1. Reklamationer over mangler ved de leverede varer må fremsættes senest 8 dage efter overgivelse af varer til køber, medmindre Nilaus-plast udtrykkeligt har påtaget sig en længere garantiforpligtelse for den pågældende mangel.
Stk. 2. Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen at undersøge, om der er mangler ved de leverede varer.
Stk. 3. Køber kan efter reklamation over en vare ikke hæve aftalen, før Nilaus-plast har haft mulighed for at afhjælpe manglen, eventuelt med omlevering.
Stk. 4. Nilaus-plast afhjælpningspligt omfatter ikke følgerne af naturligt slid, overlast, anvendelse af uegnede smøremidler, manglende overholdelse af serviceforskrift, manglende vedligeholdelse, mangelfuld eller uhensigtsmæssig betjening og/eller montage (herunder tilsidesættelse af de givne monterings- og/eller betjeningsforskrifter), hændeligt uheld, eller andre forhold for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen.

§ 8. Returvarer
Varer leveret af Nilaus-plast tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun i original emballage. Returvarer skal være mangelfrie. Enhver fragtudgift eller anden omkostning i forbindelse med returvarer betales af køber. Kreditering sker med en prisreduktion på 20%.

§ 9. Ansvarsbegrænsning
Stk. 1. Nilaus-plast påtager sig intet ansvar for driftstab, der måtte være følgen af leverede produkters svigten – uanset årsag – herunder fabrikationsfejl.
Stk. 2. Nilaus-plast ansvar over for køber på grund af en mangel ved leverede varer er begrænset til maksimum kr. 100.000,- ved et enkelt uheld.
Stk. 3. Nilaus-plast er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre, som sælgeren har ansvaret for.
Stk. 4. Nilaus-plast er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, efter at Nilaus-plast har overgivet varerne til køber. Nilaus-plast er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvor disse indgår. I øvrigt er Nilaus-plast ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre under samme betingelser som for personskade, jfr. dog stk. 2.
Stk. 5. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Nilaus-plast eller køber om erstatningsansvar i henhold til § 9, skal denne part straks underrette den anden part.
Stk. 6. I den udstrækning Nilaus-plast måtte blive pålagt produktansvar over for tredjepart, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter § 9, stk. 1-4.
Stk. 7. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Nilaus-plast eller køber om erstatningsansvar i henhold til § 9, skal denne part straks underrette den anden part.
Stk. 8. Nilaus-plast og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af parterne på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det af Nilaus-plast leverede materiale.

§ 10. Betaling
Stk. 1. Betaling for vareleverancer er netto kontant, når intet andet udtrykkeligt er angivet.
Stk. 2. Ved betaling af forme og værktøjer erlægges 50% ved ordreafgivelse og 50% af prisen ved godkendelse af prøvestøbningen.

§ 11. Misligholdelse af betaling og ejendomsforbehold
Stk. 1. Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling ved en af Nilaus-plast leverancer, eller køber kommer i betalingsstandsning, kan Nilaus-plast med øjeblikkelig virkning standse yderligere leverancer, og hele Nilaus-plast tilgodehavende forfalder straks til skadesløs betaling, uanset de aftalte betalingsvilkår.
Stk. 2. Nilaus-plast forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

§ 12. Købers fordringshavermora
Dersom køber ikke aftager købte varer til leveringstid, medfører dette ikke nogen ændring i købers pligt til at betale købesummen. En eventuel oplagring hos Nilaus-plast sker i sådanne tilfælde fra leveringsdagen på købers regning og risiko og mod betaling til Nilaus-plast for brug af lagerplads.
Hvis køber ikke senest 6 måneder fra leveringsdagen har aftaget varerne er sælger berettiget til at afhænde varerne for købers regning.

§ 13. Ekspeditionsgebyr
Ved ekspeditioner af ordrer til en samlet fakturaværdi under kr. 250,00 ekskl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr.

§ 14. Force Majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Nilaus-plast, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelse af aftalen.
Krig mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouter, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valuta-restriktioner, import/ eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som Nilaus-plast ikke har indflydelse på.
I disse tilfælde er Nilaus-plast berettiget til at annullere ordren eller en del af ordren, eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

§ 15. Lovvalg/værneting
Stk. 1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres ved Retten i Frederikssund under anvendelse af dansk ret.
Stk. 2. Nilaus-plast er endvidere berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor købers forretningssted er beliggende.